Dyrektor szkoły

Skład

Dyrektor od 01.09.2016 r.

Informacje

Dyrektor od 01.09.2016 r. - Mariola Głowacka

Do kompetencji dyrektora szkoły należy kierowanie bieżącym procesem dydaktyczno-wychowawczym poprzez:
- wytyczanie kierunków rozwoju i doskonalenia pracy,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia,
- przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej, zawieszanie uchwał niezgodnych z obowiązującymi przepisami,
- realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
- inne działania wynikające z ustaleń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przepisów prawnych.


Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły poprzez podejmowanie decyzji w sprawach:
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
- dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskami, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- innych decyzji wynikających z przepisów prawa.

Dyrektor do 31.08.2016

Informacje

Dyrektor do 31.08.2016 - Marzanna Urszula Kubik

Do kompetencji dyrektora szkoły należy kierowanie bieżącym procesem dydaktyczno-wychowawczym poprzez:
- wytyczanie kierunków rozwoju i doskonalenia pracy,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia,
- przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej, zawieszanie uchwał niezgodnych z obowiązującymi przepisami,
- realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
- inne działania wynikające z ustaleń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przepisów prawnych.


Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły poprzez podejmowanie decyzji w sprawach:
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
- dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskami, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- innych decyzji wynikających z przepisów prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 427
29 września 2016 10:45 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor od 01.09.2016 r..
27 września 2016 14:43 (Aleksandra Tarka) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor.
27 września 2016 14:42 (Aleksandra Tarka) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor do 31.08.2016.